Nieuws uit Castricum: geheimzinnigheid rondom nog eens 140 flexwoningen

En: gaat een nachttrein stoppen in Castricum?

Hallo en welkom bij editie 158 van de Nieuws uit Castricum-nieuwsbrief. Van harte welkom ook elf nieuwe abonnees. In deze nieuwsbrief praat ik je graag bij over:

 • hoe de lokale politiek denkt over de ambitieuze zwembadplannen van het college van burgemeester en wethouders

 • dat het college nog eens 140 extra flexwoningen in Castricum wil realiseren, maar de locaties vooralsnog geheim houdt

 • dat de gemeente maatschappelijke organisaties dit jaar eenmalig meer subsidie geeft, maar volgend jaar wel gaat bezuinigen

 • de vraag van lokale politici of de verwachte nachttrein tussen Alkmaar en Amsterdam ook in Castricum kan stoppen

 • veel kort nieuws!

Steun jij mijn kritische journalistiek die je gratis kunt lezen ook? Je kunt een donatie via Tikkie overmaken of om mijn rekeningnummer vragen door te antwoorden op deze e-mail. Dank ook aan de donateurs van vorige week en veel leesplezier gewenst.

Sommige raadsleden kraken collegevoorstel voor nieuw zwembad: ‘Dit kunnen we niet betalen’

Een impressie van het nieuw te bouwen zwembad. Afbeelding via de gemeente Castricum

 • Het college van burgemeester en wethouders verzoekt de gemeenteraad om via een voorstel akkoord te gaan met het voortzetten van onderzoek naar een nieuw zwembad

 • Dat nieuwe zwembad gaat de gemeente jaarlijks honderdduizenden euro’s meer kosten dan in 2021 verwacht werd

 • De gemeenteraad reageerde daarom kritisch op het nieuwe voorstel, en besluit in maart over vervolgonderzoek

Eind januari las je in deze nieuwsbrief over het voorstel van het college van burgemeester en wethouders (B&W) om een nieuw zwembad met of zonder sporthallen te bouwen. Omdat een zwembad verlieslatend is, verwacht B&W dat de gemeente tientallen jaren tussen de 1,1 en 1,6 miljoen euro per jaar moet ophoesten om het zwembad draaiende te houden. Dat is fors meer dan de 860 duizend euro waar de gemeenteraad in 2021 steun voor uitsprak.

Raadsleden hadden vorige week donderdag tijdens de commissiebehandeling daarom gemengde gevoelens over het voorstel. Velen noemden het plan ‘prachtig’ en gaven aan dat ze ‘heel graag dit zwembad willen hebben’, maar constateren dat er nog veel financiële onzekerheden zijn (Lokaal Vitaal, VVD, Forza, GroenLinks) of vinden het jaarlijkse bonnetje voor de gemeente Castricum te hoog (PvdA, De VrijeLijst).

CDA en D66 toonden zich optimistischer over het verzoek van het college om het uitgebreide zwembadplan nader te onderzoeken. Lokaal Vitaal wil ook steun verlenen, vooral om duidelijk te krijgen welke subsidies er mogelijk zijn en in hoeverre het haalbaar is om energie die het zwembad via zonnepanelen op het dak opwekt terug te leveren aan omliggende panden.

Interessant vond ik de reactie van Jose Smits (Pvda). Zij zei: ‘We waarderen de inzet van het college en waren in 2021 erg enthousiast over de koppeling tussen een zwembad en een sporthal, maar nu er voor het eerst een kostenplaatje ligt, komen we tot de conclusie dat we dit plan niet kunnen betalen.’

Gerrit Krouwel (VVD) was ook duidelijk in zijn kritiek op het collegevoorstel. ‘De raad heeft in 2019 afgesproken dat er een basiszwembad komt. Nu ligt er een veel uitgebreider en duurder plan. Kan iemand mij uitleggen waar die één miljoen euro extra per jaar vandaan moet komen?’ VVD riep het college tijdens de commissiebehandeling op om het voorstel terug te nemen, en een voorstel te maken op basis van de afspraken uit 2019.

Naar aanleiding van de commissievergadering heb ik deze week even gebeld met verantwoordelijk wethouder Roel Beems. Hij geeft aan dat het college de feedback van de commissiebehandeling serieus neemt door verschillende begrippen in het voorstel ‘scherper te formuleren.’ Het gaat om termen als een ‘sober zwembad’, waar je inderdaad verschillend over kunt denken. Beems verwacht daarna voldoende politieke steun voor het voorstel.

Omdat het voorstel wat verandert, schuift de besluitvorming naar verwachting met twee weken door van 29 februari naar medio maart. Voor de duidelijkheid: dan besluit de gemeenteraad alleen of het college door mag met onderzoek doen naar de financiën en het energievraagstuk van het zwembad. Met de bevindingen van dat onderzoek is het de bedoeling dat de gemeenteraad na het zomerreces (dus op zijn vroegst in september) besluit of het zwembad met sporthallen gebouwd wordt of dat de sporthallen pas over acht jaar erbij komen. Het college heeft een voorkeur voor direct één complex bouwen, omdat dit goedkoper zou zijn dan later bijbouwen.

Interessante context bij dit dossier

De Tweede Kamer heeft deze week besloten dat schoolzwemmen weer ingevoerd moet worden. Ook is besloten dat het weer een overheidstaak moet worden om openbare zwembaden open te houden. De Rijksoverheid moet hiervoor in overleg met gemeenten. Ook wil de Tweede Kamer dat er een fonds moet komen dat zwembaden met financiële problemen gaat ondersteunen. Veel zwembaden zijn verlieslatend. Of het toekomstige zwembad van Castricum overheidssteun gaat ontvangen, valt op dit moment nog niet te zeggen.

College wil nog eens 140 extra flexwoningen realiseren, maar houdt de twee locaties vooralsnog geheim

 • Het college van B&W wil op twee locaties respectievelijk 100 en 40 flexwoningen realiseren, onder andere voor statushouders

 • Waar die woningen komen, wil het college nog niet zeggen omdat er nog gesprekken lopen met betrokken partijen

 • De gemeenteraad is deze week vertrouwelijk bijgepraat

Vorige week las je exclusief in deze nieuwsbrief een uitgebreid verhaal over hoe en waarom het college van burgemeester en wethouders de leegstaande Montessorischool wil laten verbouwen om er dertien statushouders te huisvesten. Die verbouwing gaat volgens bronnen zeker tweehonderdduizend euro kosten. Ik heb de gemeente al voor publicatie gevraagd of zij het verbouwingsbedrag wil openbaren, maar heb na ruim een week nog altijd geen antwoord gekregen behalve dat mijn vraag is uitgezet binnen de organisatie.

Maar het college moet meer statushouders een woonruimte aanbieden om aan de taakstelling van de Rijksoverheid te voldoen. Het is dus niet verrassend dat B&W meer locaties zoekt. Een paar dagen geleden is de gemeenteraad per brief (pdf) geïnformeerd dat B&W twee extra locaties op het oog heeft. De locaties houdt B&W nog geheim tot de intentieovereenkomsten met de eigenaren rond zijn. Volgens het college zijn de totaal 140 nieuwe flexwoningen niet alleen bedoeld voor statushouders, maar ook voor ‘andere doelgroepen zoals starters.’

Onderstaande passage uit de brief geeft enige informatie over de twee locaties:

• een locatie met een soortgelijke omvang als Berg & Bal, circa 100 flexwoningen. Deze locatie is geen eigendom van de gemeente, maar de eigenaar heeft onlangs aangegeven positief te staan tegenover de realisatie van flexwoningen voor een periode van minimaal 10 jaar. Afgesproken is om binnen 4 weken te komen tot het sluiten van een intentieovereenkomst om de uitgangspunten voor het vervolgproces vast te leggen. Zodra met de eigenaar hier overeenstemming over is bereikt lichten wij de locatie verder toe. Dan zal ook de participatie starten.

• een locatie waar circa 40 flexwoningen kunnen worden gerealiseerd. Deze locatie heeft als voordeel dat de gemeente eigenaar is van de gronden. Wij verwachten u binnenkort meer duidelijkheid te kunnen geven over deze locatie.

De gemeenteraad is afgelopen donderdagavond vertrouwelijk door B&W bijgepraat over de stand van zaken wat betreft de (tijdelijke) huisvesting van statushouders. Waarom die vergadering besloten was in plaats van openbaar, kon de gemeente niet zeggen. Opmerkelijk.

Het college zegt ook ‘in principe’ rond te zijn met de eigenaar van een leegstaand bedrijfsgebouw om hier ‘mobiele units’ te plaatsen. Nadere informatie over dit bedrijfsgebouw ontbreekt nog. Tot slot heeft B&W, ook ‘in principe’ een overeenkomst gesloten met de exploitant van de Antonius-locatie in Bakkum om hier voor zes maanden maximaal dertien kamers voor statushouders te huren.

Gemeente verstrekt maatschappelijke organisaties eenmalig extra subsidie, maar wil volgend jaar bezuinigen

 • De gemeente Castricum stelt dit jaar nog eens 216 duizend euro beschikbaar omdat maatschappelijke organisaties aangeven niet uit te komen met hun subsidies

 • De organisaties kregen dit jaar al 250 duizend euro extra als tegemoetkoming

 • De gemeente is nog steeds plan om vanaf volgend jaar 360 duizend euro per jaar te bezuinigen op subsidies

De gemeenteraad van Castricum zit in een lastig parket. Drie jaar geleden besloten de politici - Castricum stond er financieel slecht voor - om per 2024 jaarlijks 360 duizend euro op 3,6 miljoen euro (dus tien procent) te bezuinigen op subsidies. Toen in de zomer van 2023 veel maatschappelijke organisaties aangaven dat een bezuiniging van - door indexatie bijgesteld naar - 8,8 procent er enorm in zou hakken, besloot de gemeenteraad om de bezuinigingen in ieder geval een jaar uit te stellen naar 2025.

In de eerste helft van dit jaar doet het college op verzoek van de gemeenteraad een ‘doelmatigheidsanalyse’ om de subsidies te beoordelen naar ‘nut en functie voor de samenleving in Castricum.’ De gemeenteraad wil namelijk niet álle organisaties confronteren met een bezuiniging van 8,8 procent.

Maar in aanloop naar die analyse diende zich alweer een nieuw probleem aan. De indexatie van 3,7 procent op subsidies voor 2024 is voor veel maatschappelijke organisaties te laag omdat de (loon)kosten en inflatie hoger is, zo schrijft het college in een uitleg aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft daarom in november al besloten om eenmalig 250 duizend euro uit te trekken om organisaties tegemoet te komen.

En nu zijn we aanbeland bij de volgende uitdaging. Die 250 duizend euro bleek niet genoeg. Er is nog eens 216 duizend euro nodig, meldt het college. Er is overwogen om het bij 250 duizend euro te laten. ‘Echter dit lost voor 2024 niet de knelpunten op en zal betekenen dat voorzieningen/activiteiten moeten gaan sluiten en/of niet meer beschikbaar zijn voor inwoners in 2024’, staat in de brief (pdf). En dat lijkt het college niet slim als de gemeenteraad later dit jaar besluit in hoeverre zij vanaf 2025 wil bezuinigen op diezelfde organisaties.

Dat vindt de gemeenteraad ook. En dus werd op 8 februari een raadsvoorstel om nog eens 216 duizend euro uit de algemene reserve te onttrekken unaniem aangenomen (pdf).

En nu? De maatschappelijke organisaties lijken dit jaar geholpen met in totaal 466 duizend euro. Maar het college gaat er wél vanuit dat de bezuiniging van 366 duizend euro per jaar in 2025 ingaat. Bovendien telt de eenmalige verhoging van 466 duizend euro dit jaar niet mee voor de indexatie van de subsidies voor 2025, wat concreet betekent dat maatschappelijke organisaties volgend jaar totaal dus 826 duizend minder ontvangen dan dit jaar.

Er blijft dan - volgens onderstaande tabel - 3,9 miljoen euro over, wat verdeeld gaat worden over heel veel kleinere en grote organisaties als zwembad de Witte Brug, Toonbeeld en Welzijn Castricum. Verantwoordelijk wethouder Valentijn Brouwer vertelt desgevraagd dat het bedrag nog niet vaststaat omdat de gemeente voor 2025 een nog onbekende indexatie doorvoert. Die indexatie besluit de gemeenteraad later dit jaar bij de Kadernota.

Afbeelding: gemeente Castricum

Later dit jaar is het aan de gemeenteraad om te besluiten over de subsidies voor 2025 en daarna. Daar gaat die doelmatigheidsanalyse bij helpen. Ik ben benieuwd naar het debat, want het college schrijft in de brief alvast: ‘[..] biedt het eerst investeren van 466 duizend euro en in 2025 ‘terugdraaien’ met 826 duizend euro geen duurzame oplossing voor de langere termijn.’

Wat vind jij van de aanpak van de gemeente? Kun je je vinden in de gekozen strategie of had een andere strategie je beter geleken? Ik hoor graag van je via een antwoord op deze e-mail.

Kan de experimentele nachttrein tussen Alkmaar en Amsterdam ook in Castricum stoppen, vragen deze 3 partijen

 • Er lijkt vanaf 2025 een proef met een nachttrein in het weekend te komen tussen Amsterdam en Alkmaar

 • Die nachttrein gaat vooralsnog niet stoppen op Castricum, iets waar Alkmaar wel blij om lijkt

 • Lokaal Vitaal, CDA en Forza willen via een motie onderzoeken of en zo ja, onder welke voorwaarden de trein wél in Castricum kan stoppen

Als de gemeenteraad van Alkmaar binnenkort instemt, laat de NS in 2025 en 2026 als experiment een nachttrein rijden tussen Alkmaar en Amsterdam. De proef moet uitwijzen hoeveel interesse er is in een nachttrein die van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag één keer per nacht rijdt tussen Amsterdam Centraal en Alkmaar (Centraal). Het tijdstip is nog niet bekend, maar de laatste trein vertrekt nu rond 02:00 en de eerste gaat rond 06:00. De nachttrein gaat ergens in dat gat rijden, zegt de NS.

Omdat een nachttrein door de lagere reizigersaantallen niet rendabel is voor de NS, moet Alkmaar 155 duizend euro per jaar aan de NS betalen. Dat voorstel ligt bij de gemeenteraad van Alkmaar.

De nachttrein gaat volgens de huidige opzet níet stoppen op Amsterdam Sloterdijk, Zaandam, Castricum en Heiloo. Maar wellicht gaat dat nog veranderen. De gemeente Alkmaar vermoedt dat buurgemeenten misschien interesse hebben om aan te haken op de proef.

In Castricum is die interesse er zeker, betogen Lokaal Vitaal, CDA en Forza. De drie partijen hebben begin deze week een motie ingediend die het college van burgemeester en wethouders verzoekt om als de proef doorgaat, te onderzoeken of het mogelijk is om de nachttrein ook op station Castricum te laten stoppen. En als dat kan, onder welke voorwaarden op vlakken als veiligheid. En hoewel Alkmaar er nu met geen woord over rept, kan ik mij goed voorstellen dat Castricum een deel van de 155 duizend euro per jaar moet betalen als de nachttrein hier gaat stoppen.

Volgens de drie politieke partijen is een nachttrein die vanuit Amsterdam én Alkmaar op Castricum stopt gunstig voor Castricummers die een late voorstelling of concert in die steden bezoeken. Horecabezoekers in Castricum kunnen ook later terug. De nachttrein is ook handig voor Castricummers die ‘s nachts in het weekend naar Schiphol gaan - vanaf Amsterdam Centraal gaan er namelijk treinen naar de luchthaven.

Het is nog niet duidelijk wanneer de gemeenteraad de motie behandelt, verklaart mede-indiener Mariska Tauber (Lokaal Vitaal) desgevraagd.

Interessant is dat de gemeente Alkmaar enerzijds benieuwd is naar eventuele interesse van buurgemeenten, maar anderzijds in media laat doorschemeren blij te zijn dat er vooralsnog géén stop in Castricum op de planning staat. Zo tekent NH Nieuws de volgende passage op in gesprek met Christiaan Peetoom, wethouder mobiliteit van Alkmaar;

‘De wethouder is zich ervan bewust dat een groot deel van de kosten naar veiligheidsmaatregelen gaan, ook vanwege de aanwezigheid van opgeschoten, baldadige en soms agressieve jeugd. ‘Dan is het fijn dat de trein niet stopt op tussenliggende stations, waar wel eens incidenten zijn", verwijst Peetoom naar geweldsincidenten in de afgelopen jaren op en rond het station van Castricum, zonder dat station bij naam te noemen.’

❓️ Poll van de week

In de vorige nieuwsbrief las je een exclusief achtergrondartikel over hoe en waarom het college van burgemeester en wethouders de voormalige Montessorischool laat verbouwen om er dertien statushouders te huisvesten. De verbouwing gaat volgens bronnen minimaal tweehonderdduizend euro kosten, waarna het pand eind 2025 of begin 2026 tegen de vlakte gaat om plaats te maken voor nieuwbouw. Ik was benieuwd hoe jij over deze situatie denkt. Interessant is dat de meningen flink uiteenlopen, en dat sommige ‘oneens’-stemmers aangeven dat ze pleiten voor betere huisvesting van statushouders.

‘Goed dat het college de Montessorischool laat verbouwen om statushouders te huisvesten’
Aantal stemmen: 100

🟨🟨🟨🟨🟨⬜️ Eens, want: (43)

🟩🟩🟩🟩🟩🟩 Oneens, want: (47)

🟨⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️ Anders, namelijk: (10)

Poll van deze week

Sommige politieke partijen willen weten of de nachttrein die - waarschijnlijk - in het weekend tussen Alkmaar en Amsterdam gaat rijden, ook op Castricum kan stoppen. En zo ja, onder welke voorwaarden. Ik ben benieuwd:

Ben jij voorstander van een nachttrein die in Castricum stopt?

Login or Subscribe to participate in polls.

Kort nieuws:

 • In de vorige nieuwsbrief schreef ik per ongeluk dat Dave van Ooijen oud-wethouder is, maar dat had oud-raadslid moeten zijn. Van Ooijen heeft een plan dat - heel kort gezegd - voorstelt om later minder treinen te laten rijden tussen Alkmaar en Uitgeest, zodat Castricum geen tunnel bij de Beverwijkerstraatweg hoeft aan te leggen. De motie van twee politieke partijen om het plan van Van Ooijen nader te laten onderzoeken, werd door een meerderheid van de gemeenteraad verworpen.

 • De pont bij Akersloot vaart als het goed is sinds gisteren (zaterdag) weer. Als ik dit schrijf is het vrijdag, en is de pont volgens de gemeente op de weg terug naar zijn vaste aanlegplaats. De pont is door tegenvallers bij het onderhoud weken langer uit de vaart geweest dan de bedoeling was. De gemeente buigt zich - ook al weken - over compensatie voor abonnementhouders die wekenlang geen gebruik konden maken van de pont. Abonnementhouders krijgen ‘zo snel mogelijk’ bericht, meldt een woordvoerder.

 • De Dorpsstraat in Castricum telt weer één leegstaand pand minder. Wie voor bioscoop Corso staat, ziet dat in het pand links nu online marketingbureau Social Spread zit. Social Spread was voorheen gevestigd in Limmen en is naar Castricum verhuisd omdat de drie medewerkers in Castricum wonen en op zoek waren naar een grotere ruimte op een levendigere locatie, vertelt medeoprichter Lars Endema mij desgevraagd. Social Spread werkt voor bedrijven uit heel Nederland en richt zich op online marketing en adverteren via sociale media, Google, een bedrijfswebsite en meer. De Dorpsstraat krijgt er dus geen winkel bij waar je binnenstapt om iets te kopen, maar wel een lokale onderneming.

 • De renovatie van het strandplateau van Castricum is goedgekeurd door de gemeenteraad. Het college kan dus verder met de voorbereidingen voor de renovatie, die eind dit jaar moet beginnen en duurt tot maart 2025. In deze nieuwsbrief uit oktober lees je meer over wat de renovatie inhoudt. Interessant is dat de gemeenteraad ook heeft ingestemd met een motie (pdf) van Lokaal Vitaal en CDA, zodat het college nu onder andere moet onderzoeken of het pachtcontract van Cambium (Biesterbos Groep) met de Provincie Noord-Holland eerder opengebroken kan worden en onder welke voorwaarden. Dit pachtcontract voor de grond loopt tot 2035. Omdat Cambium en de provincie overhoop liggen over het vernieuwen van de fietsenstalling, het parkeerterrein en voormalig hotel Blinckers, blijft een noodzakelijke renovatie van deze voorzieningen uit. De gemeenteraad lijkt genoeg te hebben van die impasse.

 • Vorig weekend heeft slager Van der Meer aan de Dorpsstraat voor definitief de deuren gesloten. Het familiebedrijf was sinds 1968 actief, maar stopt naar eigen zeggen door onder meer een tekort aan personeel, hoge energieprijzen en strenge regelgeving. Het is mij nog niet duidelijk wat er met het pand gaat gebeuren. Slager Joost van der Meer gaat per april aan de slag bij slager Snel in Limmen.

 • Hotel Huize Koningsbosch is overgenomen door de eigenaren van strandpaviljoen Zoomers en hotel Zoomers op het strandplateau. De eigenaren van Huize Koningsbosch wilden de zaak vanwege hun leeftijd niet langer voortzetten. Voor het hotel en het personeel verandert de overname vooralsnog niets.

Tot volgende week

Dank weer voor je aandacht, hopelijk ben je weer helemaal op de hoogte van het échte lokale nieuws. Ik maak deze nieuwsbrieven al 158 weken helemaal gratis, met als doel zoveel mogelijk Castricummers en andere geïnteresseerden geheel onafhankelijk te informeren. Als je vindt dat ik belangrijk werk doe, kun je mij steunen door een donatie via Tikkie over te maken of door om mijn bankrekeningnummer te vragen. Je helpt mij uiteraard ook door deze nieuwsbrief door te sturen naar bekenden die er wellicht interesse in hebben. Heb je vragen, dan kun je simpelweg even antwoorden op deze e-mail.

Een mooie week gewenst,

groeten Rens